Történelmünk szolgálatában

Módosult az Örökségvédelmi Törvény, ezáltal a fémkeresés szabályai is!

2015.01.19 13:39

A hatályban lévő 2001. évi LXIV. törvény (Kötv) kiegészült a 13/2015. (III.11.) MvM Rendelettel, mely 46 §-ában egyértelműen leírja a fémkereső műszerek magánhasználatának szabályait: 

 

 46. § (1) A  fémkereső műszer hivatáshoz nem kötött használatának engedélyezése (!!!) iránti kérelmet a  hatóságnak kell benyújtani. 

(2) A kérelemhez mellékelni kell: 

a) a fémkereső műszer használatával érintett terület egyértelmű lehatárolását EOV rendszerben készült térképen, 

b) a fémkereső műszer használatának tervezett idejét,

c) a fémkereső műszer használatával érintett ingatlannal rendelkezni jogosult hozzájáruló nyilatkozatát, 

d) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a  kérelem benyújtását megelőző öt évben a  régészeti örökséggel összefüggésben szabálysértési vagy büntetőjogi felelősségét nem állapították meg, továbbá vele szemben örökségvédelmi bírságot nem szabtak ki,

 e) az eljárási díj vagy illeték megfizetésének igazolását.

 (3) A hatóság az eljárás során határidő kitűzésével kérheti az Ásatási Bizottság vagy a gyűjtőterületén érintett múzeum szakvéleményét. 

(4) A fémkereső műszer használatára vonatkozó kérelmet el kell utasítani, ha 

a) a tervezett tevékenység a 4. § (3) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott területet, legelő művelési ágban lévő régészeti érdekű területet vagy nyilvántartott régészeti lelőhelyet érint,

 b) a kérelmező szabálysértési vagy büntetőjogi felelősségét a  régészeti örökséggel összefüggésben megállapították,

 c) a kérelmezővel szemben örökségvédelmi bírságot szabtak ki, vagy d) a kérelmező ellen a b)–c) pont szerinti eljárás folyamatban van. 

(5) A fémkereső műszer használatára vonatkozó engedély tartalmazza

 a) az engedély jogosultjának nevét és címét,

 b) a  fémkereső műszer használatával érintett terület azonosítására alkalmas megjelölését és a  tevékenység végzésének idejét. 

(6) A  fémkereső műszerrel végzett tevékenységet a  hatóság hivatalból vagy a  gyűjtőterületén érintett múzeum kérelmére is megtilthatja. 

(7) A  (6)  bekezdés szerinti határozat tartalmazza a  tiltással érintett terület azonosítására alkalmas megjelölését és helyrajzi számát.

 (8) A hatóság az (5) és (6) bekezdés szerinti jogerős határozatot megküldi

 a) a gyűjtőterületén érintett múzeumoknak,

 b) a működési területével érintett nemzeti park igazgatóságnak,

 c) az illetékes jegyzőnek,

 d) az illetékes jegyző útján a mezőőri szolgálatnak,

 e) az illetékes rendőrkapitányságnak és 

f) az ingatlannal rendelkezni jogosultnak. 

(9) Ha a (6) bekezdés szerinti tiltás jelentős számú ügyfelet érint, akkor a hatóság az ügyféllel hirdetményi úton tarthat kapcsolatot a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.  évi CXL.  törvény 28/D. §-ában foglalt feltételeknek megfelelően.

 

Részlet a hatályos 2001. évi LXIV. törvényből:

 

20/A. §30 (1) Fémkereső műszer használata - a hivatás gyakorlásához jogszabályban meghatározott módon szükséges használat kivételével - hatósági engedély alapján végezhető tevékenység.

(2) A hivatás gyakorlásához szükséges használatot jogszabályban meghatározott módon be kell jelenteni.

(3) A hatóság jogszabályban meghatározottak szerint megtilthatja a fémkereső műszer használatát.

(4) Fémkereső műszer nyilvántartott régészeti lelőhelyen történő használata régészeti feltárási tevékenységnek minősül.

(5) Ha a fémkereső műszerrel végzett bármilyen tevékenység során régészeti lelet vagy annak tűnő tárgy kerül elő, a 24. § (1)-(2) bekezdése szerint kell eljárni.

 

A teljes Kötv. itt olvasható: https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100064.TV

 

Kapcsolódó:

Részlet a 80/2012 BM rendeletből:

8. A fémkeresővel végzett régészeti kutató tevékenység

21. § (1) Fémkereső műszer használata régészeti célú kutató tevékenységnek minősül, ha annak célja régészeti lelet vagy régészeti lelőhely felkutatása.(!!!)

(2) Régészeti lelőhelyen fémkereső műszer használata feltárási engedélyhez kötött régészeti feltárásnak minősül.

(3) Régészeti lelőhelyen kívül fémkeresővel végzett régészeti célú kutató tevékenység csak feltárásra jogosult szerv megbízásából, a feltárásra jogosult szerv névre szóló igazolásának birtokában végezhető.

(4) A feltárásra jogosult szerv a gyűjtőterületének meghatározott részére adhat megbízást. A megbízás kiadása előtt a feltárásra jogosult szerv köteles egyeztetni valamennyi olyan feltárásra jogosult szervvel, amelynek gyűjtőterületét a megbízás szerinti terület érinti.

(5) A feltárásra jogosult szerv fémkeresővel végzett régészeti célú kutató tevékenységre annak adhat megbízást, aki

a) a régészeti leletekkel kapcsolatos alapvető ismereteket elsajátította, és

b) nyilatkozott arról, hogy a megbízást megelőző egy évben a régészeti örökséggel összefüggésben szabálysértési vagy büntetőjogi felelősségét nem állapították meg, továbbá vele szemben örökségvédelmi bírságot nem szabtak ki.

(6) A feltárásra jogosult szerv fémkeresővel végzett régészeti célú kutató tevékenység végzésére megbízást a jogerős döntéstől számított egy év időtartamban nem adhat annak, akit a régészeti örökséggel összefüggésben elkövetett szabálysértés vagy bűncselekmény miatt elmarasztaltak, vagy vele szemben örökségvédelmi bírságot szabtak ki.

(7) A feltárásra jogosult szerv köteles a fémkeresővel végzett régészeti célú kutató tevékenység végzésére vonatkozó megbízást azonnali hatállyal felmondani, ha

a) a megbízott az (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozatot valótlan tartalommal tette meg,

b) a megbízott szabálysértési vagy büntetőjogi felelősségét a régészeti örökséggel összefüggésben megállapították,

c) a megbízottal szemben a régészeti örökséggel összefüggésben örökségvédelmi bírságot szabtak ki.

(8) Ha a fémkereső műszerrel végzett tevékenység során régészeti lelet kerül elő, a Kötv. 24. § (1)-(3) bekezdésének megfelelő alkalmazásával kell eljárni.

9. Mentő feltárás

22. § (1) A mentő feltárások elvégzésére a megyei hatókörű városi múzeum éves költségvetésében kell keretet biztosítani.

(2) A megyei hatókörű városi múzeum a mentő feltárás megkezdésétől számított tizenöt napon belül javaslatot tehet a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalnak a terület ideiglenes védetté nyilvánítására.

10. A régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének szabályai

23. § (1) A régészeti feltárás esetén kívül előkerült régészeti leletet, lelőhelyet a feltárásra jogosult szerv a lelőhely-bejelentő adatlapon köteles a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalnak és az örökségvédelmi irodának bejelenteni.

(2) Régészeti lelőhely vagy lelet megtalálóját elismerő oklevél és tárgyi ajándék vagy a lelőhely, lelet tudományos jelentőségével arányos pénzjutalom illeti meg. Az elismerést a miniszter adja át.

(3) Nem adható jutalom a megtalálónak, ha a Kötv. 24. § (2) bekezdése szerinti kötelezettségének vagy az e rendelet 21. § (3) bekezdésében foglaltaknak nem tett eleget. Ilyen esetben a jutalom a bejelentőt illeti.

(4) A nemesfémből készült vagy drágakövet tartalmazó lelet után kifizetendő pénzjutalom mértékét a lelet nemesfém-, illetve drágakőtartalma napi piaci értékének figyelembevételével kell megállapítani.

(5) A jutalom összegét a miniszter állapítja meg.

(6) A lelet elhelyezésére a Korm. rendelet szabályait megfelelően kell alkalmazni.

 

A teljes 80/2012 BM rendelet itt olvasható: https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200080.BM

 

© 2014 Minden jog fenntartva.

Készíts ingyenes honlapotWebnode